I. Homokháti Trail Terepfutó verseny

I. Homokháti Trail Terepfutó verseny:
Balotaszállás 2019. augusztus 19.