I. Homokháti Trail Terepfutó verseny

I. Homokháti Trail Terepfutó verseny:
Fischerbócsa 2019. június 9.